Mitsubishi 3000GT & Dodge Stealth Forum banner
1 - 8 of 25 Posts

· Registered
Joined
·
41 Posts
Hallo allemaal, ik heb slecht nieuws

wegens persoonlijke omstandigheden moet ik de meeting 13 juni helaas afblazen.
Ik hoop u allen wel te ontmoeten in september op het tt citcuit van assen! Mijn welgemeende escuses voor het ongemak!

Groeten Arjun
 
1 - 8 of 25 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top